رنگ جدول

برای اجرای رنگ روی جدول، با توجه به تفاوت های بتن با آسفالت و سایر سوطح، لازم است سطح موردنظر قبل از اجرا آماده شود تا پیوستگی یکپارچه و هموار رنگ تضمین گردد.