انواع رنگ های ترافیکی

انواع رنگ های ترافیکی عبارتند از رنگ های ترافیکی سرد و رنگ های ترافیکی گرم