رنگ متالیک

رنگ متالیک معمولا به رنگ هایی گفته میشود که دارای ذرات بسیار ریز صدفی و درخشان می باشد. چنانچه در رنگ های معمولی دقت کرده باشید هیچ گونه دانه بندی ریز وصدفی در آنها مشاهده نمی کنید به رنگ اتاقتان و یا رنگ سقف منزلتان نگاه کنید هیچ گونه ذرات صدفی مانند در آنها نخواهید[…]