رنگ های قابل تینت

رنگ پایه در سیستم ترکیب رنگ سه نوع رنگپایه به کار می رود. Base – A برای تینت رنگ های روشن Base – B  برای تینت رنگ های متوسط Base – C برای تینت رنگ های تیره رنگپایه های A، B و C انواع مختلفی دارند که به توضیح مختصر آنها می پردازیم: رنگ پایه[…]