خط کشی طولی

خط کشی طولی انواع گوناگونی دارد که عرض و فاصله پر و خالی آنها در معابر مختلف شهر بر حسب موقعیت و سرعت طرح معبر متفاوت است.