آماده سازی جدول (ویدئو)

در این ویدئو نمونه ای از چگونگی شستشوی سطح جدول قبل از رنگ آمیزی توسط شرکت رنک کنگ ماندگار را مشاهده می کنید.