زمین نوشته ها و اشکال

زمین نوشته ها و اشکال می تواند مفهوم هشداری و اخباری (اطلاع رسانی) داشته باشند که با رنگهای متفاوت (زرد، مسی و سفید) ترسیم می شوند.