اطلاعات علمی رنگ ترافیکی

در مورد اطلاعات علمی رنگ ترافیکی می توان به ویسکوزیته، نسبت رزین فیلر، دانه بندی و پوشش دهی رنگ اشاره کرد.