خط کشی طولی

خط کشی طولی انواع گوناگونی دارد که عرض و فاصله پر و خالی آنها در معابر مختلف شهر بر حسب موقعیت و سرعت طرح معبر متفاوت است.

ماشین خط کشی

اجرای خط ‌کشی های طولی با استفاده از ماشین خط کشی انجام می شود. برای این منظور رعایت برخی موارد به کیفیت نهایی پروژه های انجام شده می افزاید.