سیستم تینت

سیستم تینت یا ترکیب رنگ کامپیوتری به سیستمی گفته می شود که در آن به یک رنگ پایه مقدار محاسبه شده و دقیقی از خمیر رنگ اضافه می شود تا به رنگ دلخواه درآید. برای این منظور تجهیزات و لوازم خاصی مورد نیاز است که به اختصار توضیح داده می شود. -ابتدا باید یک دستگاه[…]

رنگ های قابل تینت

رنگ پایه در سیستم ترکیب رنگ سه نوع رنگپایه به کار می رود. Base – A برای تینت رنگ های روشن Base – B  برای تینت رنگ های متوسط Base – C برای تینت رنگ های تیره رنگپایه های A، B و C انواع مختلفی دارند که به توضیح مختصر آنها می پردازیم: رنگ پایه[…]