سیستم تینت

سیستم تینت یا ترکیب رنگ کامپیوتری به سیستمی گفته می شود که در آن به یک رنگ پایه مقدار محاسبه شده و دقیقی از خمیر رنگ اضافه می شود تا به رنگ دلخواه درآید. برای این منظور تجهیزات و لوازم خاصی مورد نیاز است که به اختصار توضیح داده می شود. -ابتدا باید یک دستگاه[…]